• آیکون تلفن 00989131162720
اطلاعیه مهم و فوری

اطلاعیه مهم و فوری

فایل راهنمای رقابت کنندگان در مسابقه آزاد مهارت گل آرایی ایران برای تمام شرکت کنندگان ارسال گردیده است.

فایل راهنمای رقابت کنندگان در مسابقه آزاد مهارت گل آرایی ایران برای تمام شرکت کنندگان ارسال گردیده است.
کلیه شرکت کنندگان موظف به مطالعه دقیق این دستور العمل می باشند.
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
مسابقات گل آرایی ایران

هدف از برگزاری مسابقات و مشوق ها برای شرکت کنندگان
- شناسایی افراد مستعد برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی .
- تشویق جوانان برای کسب مهارت گل آرایی و ارتقا کیفیت این شغل در سطح جامعه و در تراز بین المللی