• آیکون تلفن 00989131162720
شنبه 7 دی 1398

با توجه به تماس مکرر علاقه مندان به شرکت در مسابقه و موافقت کمیته اجرایی ، مهلت ثبت نام تا تاریخ 9 دیماه 98 تمدید گردید.

شنبه 16 آذر 1398

هدف از برگزاری مسابقات و مشوق ها برای شرکت کنندگان : شناسایی افراد مستعد برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی _

مسابقات گل آرایی ایران

هدف از برگزاری مسابقات و مشوق ها برای شرکت کنندگان
- شناسایی افراد مستعد برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی .
- تشویق جوانان برای کسب مهارت گل آرایی و ارتقا کیفیت این شغل در سطح جامعه و در تراز بین المللی